STATUT DE FUNCŢIONARE

 1. Centrul de Studii Clasice şi Creştine este o structură de invăţământ post-universitară (masterat) şi de cercetare care funcţionează in cadrul Facultaţii
  de Istorie a Universităţii “Alexandru loan Cuza”, find subordonat Consiliului profesoral.
 2. Conducerea CSCC
  1. Conducerea CSCC este asigurată de un Consiliu director, format dintr-un director, un director de studii şi un secretar.
  2. Directorul este ales dintre membrii Facultaţii de Istorie al Consiliului ştiintific. El este subordonat Decanului şi Consiliului profesoral al Facultaţii de Istorie.
  3. Directorul numeşte directorul de studii şi secretarul, care sunt validaţi de consiliul ştiintific.
 3. Consiliul ştiinţific este format din membrii Consiliului director şi reprezentantii facultatilor partenere. Directorul Centrului este şi preşedintele Consiliului
  ştiinţific
 4. Atribuţiile Consiliului director sunt:
  1. Asigura desiaşurarea corespunzatoare a intregii activiteti didactics şi de cercetare a Centrului.
  2. Elaborează planurile de invaţământ şi de cercetare ale Centrului, in funcţie de resursele umane şi financiare disponibile, pe baza propunerilor membrilor colectivului de cadre didactice şi cercetători sau ale altor parteneri; planurile respective sunt supuse avizului Consiliului ştiintific.
  3. Se preocupă de popularizarea activitaţii Centrului şi de formarea colectivelor de studiu.
  4. Convoacă anual Consiliul ştiinţific şi adunarea colectivului de cadre didactice şi cercetători pentru prezentarea rapoartelor de activitate.
  5. Organizează manifestările ştiinţifice ale Centrului.
 5. Atribuţiile Directorului sunt:
  1. Asigură managementul general al CSCC.
  2. Coordoneaza activitatea didactice, de cercetare şi de publicare a CSCC.
  3. Aprobă programele didactice şi planurile de cercetare ale membrilor Centrului.
  4. Asigură mobilitatea didactice şi a cercetătorilor.
  5. Stabileşte acorduri de colaborare cu instituţii universitare, academice sau de alte natură din ţară şi străinătate.
 6. Atribuţiile Directorului de studii sunt:
  1. Asigura legătura permanentă între reprezentanţ ii facultăţilor colaboratoare Consiliul Director.
  2. Elaborează, impreuna cu Directorul Centrului, planul de invaţămant.
  3. Se preocupă de elaborarea programelor de învaţământ ale disciplinelor şi de finalizarea activităţii didactice.
  4. Stabileşte stagiile de specialitate in strainătate ale masteranzilor prevăzute de programele de colaborare ale Centrului.
 7. Atribuţiile Consiliului ştiintific sunt:
  1. Alege Directorul CSCC şi validează Directorul de studii şi secretarul.
  2. Avizează planurile de invaţământ şi programele de cercetare.
  3. Elaborează strategia didactică şi ştiinţifică generală a CSCC.
  4. Analizează activitatea Consiliului director şi a membrilor colectivului de profesori cercetători. Consiliul ştiintific se intrunşte anual sau la convocarea Directorului CSCC.
 8. Atribuţiile secretarului sunt:
  1. Asigură păstrarea corespunzătoare a documentelor oficiale ale CSCC.
  2. Urmsreşte şi asigură corespondenta Centrului cu Facultatea sau alte instituţii.
  3. Elaborează actele oficiale ale CSCC.
  4. Se preocupă de popularizarea prin mass-media sau alte forme a activitaţii CSCC.
mersin escort bayan mersin escort bayan mersin escort bayan mersin escort bayan mersin escort bayan mersin escort bayan mersin escort bayan kayseri escort bayan konya escort bayan konya escort bayan malatya escort bayan malatya escort bayan erotik film film izle korku film izle