Download CV Prof.univ.dr. Nelu Zugravu

CURRICULUM VITAE

1. Nume şi prenume: ZUGRAVU NELU

2. Funcţii: Direct al Centrului de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi din 22.05.2004

3. Educaţie:

– doctorat: Iaşi, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 26 iunie 1997, cu teza Geneza creştinismului popular al românilor sub conducerea prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor;

– studii universitare: Iaşi, Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia istorie-filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”;

3. Cursuri şi seminarii:

– Civilizaţii preistorice şi antice pe teritoriul României, curs general, anul I

– Istoria religiei romane, curs + seminar special, anii II şi III

– Civilizaţia Antichităţii târzii, curs + seminar, masterat, anul II

– Orientări în istoriografia contemporană a Antichităţii: mari teme şi metode, curs + masterat, şcoala doctorală

4. Domenii de interes:

Istoria creştinismului în regiunea Dunării de Jos în mileniul I: autor al trei cărţi şi al mai multor studii în domeniu; se află în pregătire în cadrul grantului CNCSIS nr. 1205 elaborarea unui mare corpus de Izvoare privind istoria creştinismului românesc;

Istoria romană, în special istoria religioasă şi culturală; în acest sens, am îngrijit mai multe ediţii, am publicat pentru prima dată în cultura română o carte dedicată problemei romanizării la nivelul Imperiului, am realizat un curs de istoria religiei romane şi am editat trei izvoare latine în cadrul unei colecţii iniţiate de noi la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Bibliotheca Classica Iassiensis;

Istoria antică a regiunii Dunării de Jos în secolele I-VIII, cu specială privire asupra epocilor romană şi postromană, fapt reflectat de publicarea a două cărţi, a mai multor cursuri universitare şi studii.

Antichitatea târzie: realizarea pentru prima dată în istoriografia românească a unei sinteze privitoare la problemele teoretice, metodologice, bibliografice ale acestei noi direcţii istoriografice; organizarea unor activităţi de doctorat cu tematică circumscrisă perioadei respective; stabilirea unei direcţii de cercetare şi editare de izvoare din Antichitatea târzie în cadul Centrului de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie.

5. Membru al unor instituţii şi societăţi ştiinţifice:

membru al Societăţii de studii clasice din România – filiala Iaşi din 1986;

membru al Societăţii de ştiinţe istorice din România din 1986;

membru al Comisiei de istorie a oraşelor din România din 1993;

membru al Asociaţiei de istorie a religiei din România din 2005;

colaborator extern al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi din 1986

6. Membru în colegii de redacţie ale unor reviste de specialitate:

secretar ştiinţific de redacţie al revistei „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi” – seria Istorie, 1991-1994;

membru în colegiul de redacţie al revistelor Studia Antiqua et Archaeologica a Catedrei de Istorie Veche şi Arheologie a Facultăţii de Istorie Iaşi (1994, 1998), Europa XXI a Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române – filiala Iaşi (1994-prezent) şi „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» Iaşi” (1998-2000);

redactor responsabil al revistei Classica et Christiana a Centrului de Studii Clasice şi Creştine a Facultăţii de Istorie a Universităţii “Al.I. Cuza” Iaşi

7. Granturi: Director al grantului Izvoarele creştinismului românesc (Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis (Cod CNCSIS 1205) (2006-2008)

8. Profesor invitat:

februarie 1993: la invitaţia profesorului Michel Meslin de la Facultatea de Drept şi Litere a Universităţii din Angers, am susţinut o serie de prelegeri la studenţii din ciclul I cu tema La Dacie préromaine şi la cei din ciclul al II-lea cu tema La Dacie romaine;

martie 1993: la invitaţia profesorului Jean-Louis Ferrary de la Universitatea Paris IV-Sorbonne, am susţinut în cadrul seminarului „Armée et société” prelegerile L’armée romaine en Dacie şi Le rôle de l’armée dans la romanisation de la province de Dacie;

28. 06 – 03. 07. 2000: la invitaţia prof.univ.dr. Jakob Speigl de la Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Würzburg, Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Altertums Christliche Archäologie und Patrologie, am susţinut prelegeri în limba engleză privind istoria creştinismului timpuriu în spaţiul românesc în cadrul activităţii de Hauptseminar;

mai 2001: la invitaţia prof.univ.dr. Ioan Niculiţă, decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Chişinău, am susţinut prelegeri privind istoria creştinismului timpuriu în spaţiul românesc la cursurile de specializare în istorie antică de la facultatea amintită;

6-7.12.2002: la invitaţia prof.univ.dr. Rudolf Prokschi de la Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Würzburg, Lehrstuhl für Ostkirchengeschichte und Ökumenische Theologie, am susţinut în cadrul temei de Oberseminar Kanonisches Territorium o prelegere în limba engleză despre dubla jurisdicţie în spaţiul carpato-dunărean în secolele IV-VIII

9. Bursier şi stagii de cercetare oferite de instituţii străine:

octombrie 1992 – aprilie 1993: bursă TEMPUS oferită de Consiliul Europei la Universitatea din Angers (Franţa);

octombrie 1998: stagiu de documentare la Università degli Studi di Bari;

octombrie 1999 – mai 2000: bursă oferită de Fundaţia Naţională pentru Burse a Greciei (IKY) la Universitatea din Atena;

1-31 august 2001: bursă de cercetare oferită de Institutul Arheologic German din Roma (Deutsches Archäologisches Institut Rom);

1-30 noiembrie 2001: bursă de cercetare oferită de Şcoala Franceză de Arheologie din Atena;

1 decembrie 2002 – 31 mai 2003: bursă oferită de Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst din Bonn (KAAD) la Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germania);

iunie 2006: stagiu de documentare la Università degli Studi di Bari

10. Lucrări semnificative:

Istoria romanităţii nord-dunărene (secolele II-VIII). Contribuţii la etnogeneza românilor (Academia Română – Filiala Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, t. 26 din colecţia Românii în istoria universală, coord. GHEORGHE BUZATU), Iaşi, 1994, 255 pag.

Geneza creştinismului popular al românilor (Ministerul Educaţiei, Institutul Român de Tracologie, Bibliotheca Thracologica XVIII), Bucureşti, 1997, 570 pag.

Erezii şi schisme la Dunărea Mijlocie şi de Jos în mileniul I (Academia Română – Filiala Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, t. 77 din colecţia Românii în istoria universală, coord. GHEORGHE BUZATU), Editura Presa Bună, Iaşi, 1999, 161 pag.

Roma. Politică şi aculturaţie. Introducere la problema romanizării (Academia Română – Filiala Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană), vol. I, Editura Corson, Iaşi, 1999, 294 pag.

Scripta contra Christianos în secolele I-II (texte şi comentarii), Editura Presa Bună, Iaşi, 2003, 288 pag. (în colaborare cu OVIDIU ALBERT).

Antichitatea târzie, Editura Demiurg, Iaşi, 2005, 154 pag.

VASILE PÂRVAN, Studii de istoria culturii antice [M. Aurelius Verus Caesar şi L. Aurelius Commodus A.D. 138-161. Studiu istoric; Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman], ediţie, studiu introductiv, note, comentarii, indice de NELU ZUGRAVU, Cuvânt înainte de AL. ZUB, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, 312 pag.

VASILE PÂRVAN, Scrieri de istorie romană [Câteva cuvinte cu privire la organizaţia provinciei Dacia traiana cu prilejul unei cărţi noi asupra acestei cestiuni; Salsovia; Naţionalitatea negustorilor în Imperiul roman. O cercetare istorico-epigrafică], ediţie, abrevieri, note, comentarii, indice de NELU ZUGRAVU, Cuvânt înainte de AL. ZUB, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2002, 288 pag.

FESTUS, Breviarium rerum gestarum populi Romani. Scurtă istorie a poporului roman, editio bilinguis, traducere de MARIUS ALEXIANU şi ROXANA CURCĂ, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii, indice de NELU ZUGRAVU, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003, 368 pag (Bibliotheca Classica Iassiensis I).

Res gestae diui Augusti. Faptele divinului Augustus. PRACEIS SEBASTOU QEOU, ediţie trilingvă, traducere şi glosar latin-grec de MARIUS ALEXIANU şi ROXANA CURCĂ, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii, apendice şi indice de NELU ZUGRAVU, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, 322 pag. (Bibliotheca Classica Iassiensis III).

AURELIUS VICTOR, De Caesaribus. Despre împăraţi, editio bilinguis, traducere şi note filologice de MIHAELA PARASCHIV, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii, indice, apendice de NELU ZUGRAVU, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006, 504 pag. (Bibliotheca Classica Iassiensis IV)

«Orientaux» dans la Dobroudja romaine. Une approche onomastique, în Proceedings of the International Symposium Ehtnic Contacts and Cultural Excanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the Ottoman Conquest, Iaşi, June 12-17, 2005, edited by V. Cojocaru, Iaşi, 2005, p. 313-329 (în colaborare cu ROXANA CURCĂ).

De nouveau sur les provinciales. À partir d’une idée de Demetrio S. Marin, în Classica et Christiana, 1, 2006, p. 89-98.

Modele etnogenetice în istoriografia recentă a Antichităţii târzii, în Carpica, 35, 2006, p. 295-307.